Poznaj inne formy współpracy z TCUS

Na tej stronie będziemy informować o trwających przetargach, konkursach, zadaniach zleconych i innych formach możliwej współpracy.
W oparciu o wyniki „Diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych ustalono katalog oferowanych usług społecznych. Oferta ta obejmuje zarówno nowe usługi dotychczas nierealizowane przez Gminę, jak i usługi, których wolumen został zwiększony z uwagi na duże potrzeby w społeczności lokalnej.
Ponadto Toruńskie Centrum Usług Społecznych posiada w ofercie również usługi o charakterze komplementarnym, realizowane w ramach środków własnych Gminy zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym lub projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Skip to content