Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022r. poz. 1079 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 27 listopada 2023 r. otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Aktywna integracja” informujmy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Wybrano ofertę następującego podmiotu

Fundacja Pro Omnis
ul. J. Rupniewskiego 11
85-796 Bydgoszcz