W dniu 18.03.2024 r. Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi p.n. Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza z siedzibą w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „30-lecie Oratorium – organizacja spotkania integracyjnego” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 26.03.2024 r. do Toruńskiego Centrum Usług Społecznych pod adresem: ul. M. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@tcus.torun.pl.