Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Wygrana rodzina – model toruński” składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) konkurs nr FERS.05.01-IZ.00- 002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”

Projekt jest zatytułowany: „Wygrana rodzina – model toruński”

Liderem projektu jest: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które jednocześnie będzie sprawowało nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczało kierunki działań.

Więcej informacji w załączonych plikach