Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027
(Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Między nami seniorami”

składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-059/23,
Priorytet 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Projekt jest zatytułowany: „Między nami seniorami”

Liderem projektu jest: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych, które jednocześnie będzie sprawowało nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczało kierunki działań.

Więcej informacji w pełnej treści Ogłoszenia oraz załączonych plikach: