Zapraszamy do udziału w zajęciach Toruńskiego Klubu dla Rodzin powstałego w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”.

Oferujemy szeroki zakres usług w postaci:

 • poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia terapeutycznego dla rodzin,
 • warsztatów podnoszących umiejętności i kompetencje wychowawcze,
 • zajęć animacyjnych dla dzieci podczas trwania zajęć dla rodziców,
 • zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci usprawniających uwagę i wspomagających koncentrację,
 • zajęć stymulujących rozwój intelektualny i psychoruchowy dzieci,
 • zajęć zwiększających świadomość ciała i usprawniających komunikację,
 • zajęć terapeutycznych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
 • zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

Dodatkowo dla uczestników przewidziano również możliwość wzięcia udziału w kilkudniowym wyjeździe edukacyjnym.

Oferta dedykowana jest w szczególności:

 • rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • osobom przebywającym w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • rodzicom z dzieckiem z niepełnosprawnością (o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością).

Zapraszamy! Udział w projekcie jest bezpłatny.
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ: Marcin Malinowski, tel. 517 038 413
MIEJSCE REALIZACJI: Toruńskie Centrum Usług Społecznych, ul. Parkowa 3, 87 – 100 Toruń